☰ Menu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie

Piątek 14.08.2020

zaawansowane

Kompetencje Dyrektora

Kompetencje DYREKTORA OŚRODKA

 

1.     Jest przełożonym wszystkich pracowników, w tym pozostałych członków kadry kierowniczej Ośrodka, określa zakres ich zadań, odpowiedzialności i uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

2.     Określa zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi. Ogólny zakres obowiązków pracowników pedagogicznych określa Karta Nauczyciela.

3.     Czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.

4.     Nadaje kierunek działalności Ośrodka.

5.     Jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

a.      wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej,

b.     reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

c.     przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

d.     jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

e.      dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statutach,

f.       w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizm,

g.     wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom placówki, jeżeli działalność tych organów narusza interesy placówki i nie służy rozwojowi jej wychowanków.

6.                  Kieruje działalnością ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz.

7.                  Sprawuje nadzór pedagogiczny.

8.                  Opracowuje arkusz organizacyjny szkół.

9.                   Opracowuje szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki placówki w danym roku szkolnym, z   uwzględnieniem szkolnych planów nauczania opracowanych na podstawie ramowych planów nauczania.

10.               Ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

11.               W ramach swoich obowiązków sprawuje funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. 

12.               Kieruje działalności± dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkół:

                               a.w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej opracowuje tygodniowy plan zajęć nauczycieli,

                               b.przedkłada dyrektorowi ośrodka propozycje przyznania godzin ponadwymiarowych oraz przydziału godzin zastępstw doraźnych,

                               c.sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli; instruuje nauczycieli i nadzoruje ich prace w zakresie planowania, metod i poziomu zajęć dydaktycznych jak również stosowanych przez nich środków zmierzających do rewalidacji społecznej wychowanków,

                               d.wprowadza nowych nauczycieli do pracy w szkołach,

                               e.prowadzi hospitacje zajęć nauczycieli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, akceptuje i zatwierdza konspekty zajęć nauczycieli stażystów,

                                 f.dokonuje oceny pracy nauczycieli,

                               g.koordynuje prace Samorządu Szkolnego,

                               h.przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów Szkół,

13.                                    podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami.

14.                                    Jest dysponentem funduszy przyznanych placówce i gospodaruje nimi zgodnie z potrzebami i preliminarzem budżetowym.

  

OdpowiedzialnoŚć DYREKTORA OŚRODKA

 

1.     Odpowiada za stan organizacyjny Ośrodka.

2.     Odpowiada za realizację planu i programu nauczania oraz pracę wychowawczą i rewalidacyjną Ośrodka.

3.     Ponosi odpowiedzialność za właściwy przebieg zajęć.

4.     Odpowiada za realizację budżetu placówki.

 

 W czasie nieobecności dyrektora Ośrodka zastępuje go wicedyrektor lub wyznaczony przez dyrektora członek Rady Pedagogicznej.

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X